Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Velkommen til årsmøte i Ersfjordbotn utviklingslag mandag 28. februar 2022 kl 19 på Eidtun bygdehus > Viktige saker > Kommuneplanens areal- og samfunnsdel

Kommuneplanens areal- og samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel 2015-2026

Vil vi ha 1500 nye boliger på Kvaløysletta (på nedsiden av slettatorget mot sjøen), og da høyst sannsynlig en Kvaløyforbindelse via Selnes?

Jeg vet ikke om det er så lurt, selv om argumentene om fortetting, større potensiale for kollektivtransport, med videre er gode argumenter.

Det legges også opp til at området Eidkjosen - Storelva - Kaldfjordbotn blir et knutepunkt med skoler, barnehager, kollektivtrafikk, osv. På vegne av utviklingslaget har jeg ønsket meg en tettere tilknytning til dette området med 
- forlengelse av rute 42 på kveldstid og i helger til Ersfjordbotn
- 4 km gang og sykkelsti fra Ersfjordbotn til Sjurelva.

Se vårt foreløpige innspill her: Høringssvar kommuneplanens arealdel.docx

Hvis noen har innspill tar vi gjerne i mot det - enten her eller til ersfjordbotn.utviklingslag@gmail.com Høringsfristen er 8. mai.

Se ellers her: http://www.tromso.kommune.no/hoeringer.167939.no.html

 for selve kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel:

Kommunen vil også ha inn høringssvar på samfunnsdelen.
Her har de i grunnen fått med seg situasjonen i bygda hva angår skole og barnehage. men jeg har benyttet anledningen også her til å ønske oss gang- og sykkelvei, bedre busstilbud, og hva med seniorboliger?

Her er høringsfristen 7. mai - innspill mottas gjerne til ersfjordbotn.utviklingslag@gmail.com. Se vårt foreløpige innspill her:Høringssvar kommuneplanens samfunnsdel.docx


Høringsuttalelse om kommunens arealplan

Erfjordbotn utviklingslag har sendt inn merknad til kommuneplanens arealdel som tar opp 4 temaer: 1. Sikre Ersfjorddalen/Kattfjordeidet som natur- og friluftsområde. 2. Sikre areal til utfartsparkering ved Kattfjordeidet og ved Buren og Blåmann. 3. Kommunen må få en arealplan for sjøareal/kystsonen der natur- og friluftsinteresser og fiske blir ivareatt ihht. de krav som må stilles til moderne og miljøvennlig oppdrett. 4. Trafikksikkerhet og bedre vegløsning på Ersfjordeidet, ved fotballbanen og Eidtun bygdehus. Les hele uttalelsen her.

                                                                                                              (07.06.12)


Oversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn